(นางสาวกิติมา  ติรเศรษฐเสมา)
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอำนาจเจริญ
Mobile : 08-1878-0043

480407
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
34
1163
1197
466600
3512
32688
480407

Your IP: 192.168.2.69
2022-07-04 00:40
No result...

ZERO TOLERANCE

ฮิต: 2433

สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอำนาจเจริญ
ร่วมต่อต้านการคอรัปชั่น ภายใต้แนวคิด “ZERO TOLERANCE" คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต”
เพื่อตระหนักถึงหน้าที่ของตนและประเทศชาติ ไม่ทนต่อ การทุจริต มีจิตสำนึกที่ถูกต้อง ยึดมั่น ในคุณธรรม จริยธรรม
และความพอเพียง  
พร้อมทำหน้าที่ ตรวจสอบและเฝ้าระวัง การทุจริต
ตามแนวทางการปฏิบัติราชการของ นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ

สำหรับเจ้าหน้าที่

ฮิต: 67

1. คู่มือด้านแรงงานสัมพันธ์ 65

https://drive.google.com/file/d/1X9nRI6LNClHrkol3pDN4H8HTst_9QgeM/view?usp=sharing

  1.1 คู่มือด้านแรงงานสัมพันธ์ 65

        https://drive.google.com/file/d/1XNYKyAGksVV0WqAWxsyz2N2P90fCJJ1F/view?usp=sharing

2. คู่มือด้านมาตรฐานแรงงาน 65

https://drive.google.com/file/d/1kfISZB2jLZW8WMe4kc_pZNpAU_tzEV7v/view?usp=sharing 

3. คู่มือด้านสวัสดิการแรงงาน

 https://drive.google.com/file/d/14molkIdlH-iAZbth5Ll5xcU-hlyOxwie/view?usp=sharing

4. คู่มือรายงานผลการปฏิบัติงานในระบบคอมพิวเตอร์

https://drive.google.com/file/d/1mL4NzM5XfwtAbc3pZhNR7F5DrJF7405d/view?usp=sharing 

    4.1 คู่มือรายงานผลการปฏิบัติงานในระบบคอมพิวเตอร์

    https://drive.google.com/file/d/1JhnyNX6oYlPNOJmqlXyjKayAgD57jtzI/view?usp=sharing 

    4.2 คู่มือรายงานผลการปฏิบัติงานในระบบคอมพิวเตอร์

   https://drive.google.com/file/d/1gqNshBOE_KJmOChKixIP7dJvtT9aTsOq/view?usp=sharing 

5. คู่มือด้านคุ้มครองแรงงาน 65

https://drive.google.com/file/d/1S--M7Q5M3N-TChwkmFtUWA9eTPAyfJ1I/view?usp=sharing 

ข้อกำหนด มยส.และโรงงานสีขาว

https://drive.google.com/file/d/1rnK9m2-IWfPGHzET-BPK_GAGvKGPUL5B/view?usp=sharing 

คู่มือการดำเนินงานด้านความปลอดภัย 65

https://drive.google.com/file/d/1MJPcMVnvXJJK1t7qMj1ws7tiwZ2U1cwN/view?usp=sharing 

คู่มือการปฏิบัติงานด้านคุ้มครองแรงงานนอกระบบ

https://drive.google.com/file/d/1VuADcWCwTI3Hstv13373JnXUN88KmdfD/view?usp=sharing 

คู่มือสำหรับเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2565

ฮิต: 239

1. คู่มือด้านแรงงานสัมพันธ์ 65

https://drive.google.com/file/d/1X9nRI6LNClHrkol3pDN4H8HTst_9QgeM/view?usp=sharing

  1.1 คู่มือด้านแรงงานสัมพันธ์ 65

        https://drive.google.com/file/d/1XNYKyAGksVV0WqAWxsyz2N2P90fCJJ1F/view?usp=sharing

2. คู่มือด้านมาตรฐานแรงงาน 65

https://drive.google.com/file/d/1kfISZB2jLZW8WMe4kc_pZNpAU_tzEV7v/view?usp=sharing 

3. คู่มือด้านสวัสดิการแรงงาน

 https://drive.google.com/file/d/14molkIdlH-iAZbth5Ll5xcU-hlyOxwie/view?usp=sharing

4. คู่มือรายงานผลการปฏิบัติงานในระบบคอมพิวเตอร์

https://drive.google.com/file/d/1mL4NzM5XfwtAbc3pZhNR7F5DrJF7405d/view?usp=sharing 

    4.1 คู่มือรายงานผลการปฏิบัติงานในระบบคอมพิวเตอร์

    https://drive.google.com/file/d/1JhnyNX6oYlPNOJmqlXyjKayAgD57jtzI/view?usp=sharing 

    4.2 คู่มือรายงานผลการปฏิบัติงานในระบบคอมพิวเตอร์

   https://drive.google.com/file/d/1gqNshBOE_KJmOChKixIP7dJvtT9aTsOq/view?usp=sharing 

5. คู่มือด้านคุ้มครองแรงงาน 65

https://drive.google.com/file/d/1S--M7Q5M3N-TChwkmFtUWA9eTPAyfJ1I/view?usp=sharing 

ข้อกำหนด มยส.และโรงงานสีขาว

https://drive.google.com/file/d/1rnK9m2-IWfPGHzET-BPK_GAGvKGPUL5B/view?usp=sharing 

คู่มือการดำเนินงานด้านความปลอดภัย 65

https://drive.google.com/file/d/1MJPcMVnvXJJK1t7qMj1ws7tiwZ2U1cwN/view?usp=sharing 

คู่มือการปฏิบัติงานด้านคุ้มครองแรงงานนอกระบบ

https://drive.google.com/file/d/1VuADcWCwTI3Hstv13373JnXUN88KmdfD/view?usp=sharing 

คู่มือสำหรับเจ้าหน้าที่ 2565

ฮิต: 323

1. คู่มือด้านแรงงานสัมพันธ์ 65

https://drive.google.com/file/d/1X9nRI6LNClHrkol3pDN4H8HTst_9QgeM/view?usp=sharing

  1.1 คู่มือด้านแรงงานสัมพันธ์ 65

        https://drive.google.com/file/d/1XNYKyAGksVV0WqAWxsyz2N2P90fCJJ1F/view?usp=sharing

2. คู่มือด้านมาตรฐานแรงงาน 65

https://drive.google.com/file/d/1kfISZB2jLZW8WMe4kc_pZNpAU_tzEV7v/view?usp=sharing 

3. คู่มือด้านสวัสดิการแรงงาน

 https://drive.google.com/file/d/14molkIdlH-iAZbth5Ll5xcU-hlyOxwie/view?usp=sharing

4. คู่มือรายงานผลการปฏิบัติงานในระบบคอมพิวเตอร์

https://drive.google.com/file/d/1mL4NzM5XfwtAbc3pZhNR7F5DrJF7405d/view?usp=sharing 

    4.1 คู่มือรายงานผลการปฏิบัติงานในระบบคอมพิวเตอร์

    https://drive.google.com/file/d/1JhnyNX6oYlPNOJmqlXyjKayAgD57jtzI/view?usp=sharing 

    4.2 คู่มือรายงานผลการปฏิบัติงานในระบบคอมพิวเตอร์

   https://drive.google.com/file/d/1gqNshBOE_KJmOChKixIP7dJvtT9aTsOq/view?usp=sharing 

5. คู่มือด้านคุ้มครองแรงงาน 65

https://drive.google.com/file/d/1S--M7Q5M3N-TChwkmFtUWA9eTPAyfJ1I/view?usp=sharing 

ข้อกำหนด มยส.และโรงงานสีขาว

https://drive.google.com/file/d/1rnK9m2-IWfPGHzET-BPK_GAGvKGPUL5B/view?usp=sharing 

คู่มือการดำเนินงานด้านความปลอดภัย 65

https://drive.google.com/file/d/1MJPcMVnvXJJK1t7qMj1ws7tiwZ2U1cwN/view?usp=sharing 

คู่มือการปฏิบัติงานด้านคุ้มครองแรงงานนอกระบบ

https://drive.google.com/file/d/1VuADcWCwTI3Hstv13373JnXUN88KmdfD/view?usp=sharing