(นางสุวรรณา  ขันติวิศิษฎ์)
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอำนาจเจริญ
Mobile : 08-1878-0043

251094
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
258
232
1014
247480
6686
7780
251094

Your IP: 192.168.2.69
2021-04-21 23:58

รับการตรวจราชการ รอบที่ 2/2564

  วันอังคารที่ 23 มีนาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
นางเจริญพิศ เอกอุรุ ผู้ตรวจราชการกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
ได้เดินทางมาตรวจราชการ รอบที่ 2/2564 ณ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
จังหวัดอำนาจเจริญ  โดยมีนางสุวรรณา ขันติวิศิษฎ์ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอำนาจเจริญ
พร้อมเจ้าหน้าที่ในสังกัด  ให้การต้อนรับและรับการตรวจราชการ โดยสรุปการตรวจราชการ ดังนี้.-
   1. ชี้แจงการดำเนินงานภายใต้นโยบายกระทรวงแรงงาน ปี ๒๕๖๔ และนโยบายที่เกี่ยวข้องกับ
ภารกิจของกรมฯ
   นโยบายเร่งด่วน ได้แก่ มาตรการเชิงรุกให้ลูกจ้างได้รับสิทธิประโยชน์โดยเร็วตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน
มาตรการส่งเสริมแรงงานสัมพันธ์เชิงรุกในภาวะวิกฤติ มาตรการส่งเสริมการเข้าระบบมาตรฐานแรงงานไทย
และมาตรฐานด้านความปลอดภัยในการทำงาน
   นโยบายสำคัญ ได้แก่ มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานเพื่อมุ่งสู่ Tier 1
มาตรการส่งเสริม คุ้มครอง พัฒนา และสร้างหลักประกันสู่แรงงานนอกระบบ
มาตรการ Safety & Healthy thailand
   2. ติดตามผลการปฏิบัติงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณของหน่วยงาน ปี 2564
   3. ติดตามผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดร่วมของสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอำนาจเจริญ
   4. ติดตามการดำเนินงานตามภารกิจที่สำคัญ ได้แก่ รายงานสภาพการจ้างงานและสภาพการทำงาน (คร.11)
การรับคำร้อง ทะเบียน คร.7 ทะเบียนการออกคำสั่ง ทะเบียนการดำเนินคดี การติดตามหนี้และการปฏิบัติงาน
ด้านกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง การจัดทำมาตรฐานแรงงานไทย มรท.8001 และแนวทางปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี GLP
   5. การดำเนินงานการเงินและพัสดุและข้อสังเกตของกลุ่มตรวจสอบภายในกรม/จังหวัด
   6. การติดตามความคืบหน้าการดำเนินมาตรฐานการยกระดับการให้บริการของหน่วยงานสู่ความเป็นเลิศ
   7. สถานการณ์ด้านแรงงานในพื้นที่ การหยุดกิจการชั่วคราว (ม.75) การเลิกจ้าง ความปลอดภัยอาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
   8. รับทราบปัญหาและอุปสรรค ข้อเสนอแนะ จากเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ
 
   ขอให้เจ้าหน้าที่ร่วมมือร่วมใจกันทำงานเป็นทีม มีความสามัคคี ปฏิบัติตามระเบียบ และถูกต้อง
ให้บริการผู้มาติดต่อด้วยไมตรีจิตและมีจิตบริการ โปร่งใส เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และรวดเร็วทันการณ์
ในกรณีมีสถานการณ์สำคัญในพื้นที่ขอให้รีบรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้นจนถึงระดับกระทรวง
ทราบในเบื้องต้นโดยด่วน และขอให้ตอบสนองต่อข้อสั่งการของอธิบดีทางไลน์ทุกข้อสั่งการ และรายงาน
เป็นเอกสารทราบ ต่อไป