(นางสุวรรณา  ขันติวิศิษฎ์)
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอำนาจเจริญ
Mobile : 08-1878-0043

251112
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
17
259
1032
247480
6704
7780
251112

Your IP: 192.168.2.69
2021-04-22 00:37

จัดประชุมอนุกรรมการสรรหาอนุกรรมการฝ่ายนายจ้างและฝ่ายลูกจ้าง ในคณะอนุกรรมการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัดอำนาจเจริญ ครั้งที่ 1/2564

   วันพุธที่ 31 มีนาคม 2564 เวลา 13.00 น.
   สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอำนาจเจริญ
ดำเนินการจัดประชุมอนุกรรมการสรรหาอนุกรรมการฝ่ายนายจ้างและฝ่ายลูกจ้าง
ในคณะอนุกรรมการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัดอำนาจเจริญ ครั้งที่ 1/2564
ณ ห้องประชุมสํานักงานประกันสังคมจังหวัดอำนาจเจริญ ตำบลโนนหนามแท่ง
อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ
   โดยมีคณะกรรมการ ประกอบด้วย นายธนูสินธ์ ไชยสิริ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานคณะกรรมการ
   นายบวร ดรุณสนธยา แรงงานจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นอนุกรรมการ
   นางสุวรรณา ขันติวิศิษฎ์ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอำนาจเจริญ
เป็นกรรมการและเลขานุการ
   นายปรัศนัย สวามิชัย นิติกรชำนาญการ เป็นผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้แทนฝ่ายนายจ้าง จำนวน 3 คน ผู้แทนฝ่ายลูกจ้าง จำนวน 3 คน เป็นอนุกรรมการ
เพื่อร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัครตามที่กำหนดไว้ในระเบียบคณะกรรมการ
ค่าจ้างว่าด้วยการได้มาและการพ้นจากตำแหน่งของคณะอนุกรรมการพิจารณาอัตรา
ค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัด พ.ศ. ๒๕๕๒ และทำการคัดเลือกผู้สมัครเป็นอนุกรรมการฝ่ายนายจ้าง
และฝ่ายลูกจ้างในคณะอนุกรรมการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัดอำนาจเจริญ